Behandelvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke cliënt die bij een van de psychologen van Visie in behandeling komt.  Het geeft een overzicht van de behandelcondities die gelden voor u, de cliënt ѐn uw behandelaar.

 1. U heeft zich aangemeld bij de Generalistische Basis GGZ, afgekort GBGGZ U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of jeugdarts. Sommige verzekeraars accepteren ook verwijzingen door een bedrijfsarts of medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Zonder een schriftelijke verwijzing wordt uw behandeling niet vergoed.
 1. Om binnen de GBGGZ voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een diagnose volgens het DSM-IV-TR classificatiesysteem.
 1. Uw verzekeraar zal de vergoeding verrekenen met uw (resterende) eigen bijdrage.
 1. Budgetpolissen: Indien u een budgetpolis heeft, kan dit van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om in uw polis na te gaan hoeveel u vergoed krijgt, dit kan sterk verschillen. 
 1. Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar: Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een psychologische behandeling, dan is de factuur voor uw eigen rekening. De NZa heeft daar een maximumtarief voor bepaald (zie de prijslijst op onze site). Op de factuur staat dan: OnVerzekerd Product (OVP).
 1. Uw zorgverzekeraar heeft inzage in de ‘prestatie’ of het ‘zorgzwaartepakket’, maar normaal gesproken niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. De zorgverzekeraar heeft echter wel het recht om de behandelaar te controleren, o.a. door dossiercontrole. Hiervoor is uw toestemming wettelijk niet vereist.
 1. Uw behandelaar is in geval van verzekerde zorg verplicht gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het gaat onder andere om de diagnose en de postcode. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd en versleuteld aangeleverd aan het DIS via beveiligde routes en mogen ingezien worden door het ministerie van VWS,de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud.  Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u hier bezwaar tegen maken via het invullen van een formulier. In geval van een OVP hoeven deze gegevens niet aan het DIS aangeleverd te worden.
 1. In geval van verzekerde zorg dienen de scores van de vragenlijsten (de effectmetingen) te worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om derden informatie te geven over de prestaties van behandelaars in vergelijking met die van anderen. De informatie-overdracht is op dezelfde manier beveiligd als bij aanlevering aan DIS. Ook hier geldt dat deze gegevens niet aan het SBG aangeleverd hoeven te worden in geval van een OVP.
 1. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, gaat de factuur voor het zorgproduct direct naar uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van een contract zal de factuur aan de cliënt gestuurd worden en dient u deze in te dienen bij uw zorgverzekeraar.
 1. Afzeggen kan telefonisch of per mail gebeuren. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Deze kosten kunnen niet bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Leest u dit daarom goed door:
 1. Bij afzeggen eerder dan 48 uur voor de afspraak: €  0,–
 2. Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur voor de afspraak: € 25,–
 3. Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak: € 50,–
 1. Sommige zorgverzekeraars vergoeden maar één traject tegelijkertijd. Dit geldt voor zowel GB GGZ als S GGZ (gespecialiseerde, tweedelijns GGZ). Sommige verzekeraars stellen een maximum aan het aantal zorgtrajecten dat voor één persoon in een (kalender)jaar vergoed wordt. Indien u eerder dit jaar een andere behandeling bent aangegaan, dient u dit aan uw behandelaar te melden. Wanneer u deze informatie niet (juist en volledig) verschaft en de declaratie van de behandeling door de verzekeraar wordt afgewezen, zijn de kosten van uw behandeling voor uw eigen rekening.
 1. De behandelaar dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien u te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
 1. De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 1. In geval van klachten is de behandelaar verplicht u te wijzen op de gangbare klachtenprocedure.
 1. U kunt op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van reden. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde regel te worden afgezegd.
 1. Uw behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. U heeft recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de behandelaar wordt als een consult in rekening gebracht. U kunt kopieën uit uw dossier laten maken van de rapportages. Voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.
 1. Uw behandelaar is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar lang te bewaren. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Indien u dit wenst kunt u dit middels een schriftelijk verzoek aangeven. In plaats van het dossier zal dan uw verzoek bewaard worden.
 1. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met uw mondelinge of schriftelijke toestemming.
 1. U behoudt te allen tijde het recht op “second opinion”.
 1. Voorafgaand aan de aanmelding heeft u zich geïnformeerd over de kosten en de vergoedingen die aan behandeling bij Visie zijn verbonden. Ook tijdens de behandeling houdt u zich op de hoogte   van eventuele wijzigingen in het stelsel door onze website te raadplegen. Onduidelijkheden bespreekt u met uw hulpverlener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*