Tarieven

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Wilt u hier meer over weten? https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Bij Visie wordt alleen ambulant gewerkt door GZ-psychologen. De psychologen van Visie vallen onder kwaliteitsstatuut sectie II. Het tarief van het consult hangt af van het soort consult en de tijdsduur. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling. 
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van bepaalde klachten/problemen wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed (zoals bijvoorbeeld burn-out en aanpassingsstoornissen). Behandeling van dergelijke klachten is wel mogelijk, maar hiervoor geldt een particulier tarief (‘Niet basispakketzorg consult’, zie onder).

In de tabel staan de meest voorkomende typen consulten, die bij Visie gebruikt worden, en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 minuten, tenzij anders met u is afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Dit zijn de wettelijk bepaalde tarieven van de NZa.

Consult Diagnostiek
Diagnostiek 30 minuten: 101,78 euro
Diagnostiek 45 minuten: 142,31 euro
Diagnostiek 60 minuten: 163,37 euro
Consult Behandeling
Behandeling 5 minuten: 27,91 euro
Behandeling 15 minuten: 49,89 euro
Behandeling 30 minuten: 85,16 euro
Behandeling 45 minuten: 120,99 euro
Behandeling 60 minuten: 143,71 euro
Behandeling 75 minuten: 176,88 euro
Behandeling 90 minuten: 216,11 euro
Behandeling 120 minuten: 317,73 euro
Overig
Intercollegiaal overleg kort ˂ 5 min: 22,18 euro
Intercollegiaal overleg lang ˃15 min: 67,62 euro
Niet basispakketzorg consult: 117,33 euro
Toeslag reistijd tot 25 minuten: 30,75 euro
Toeslag reistijd vanaf 25 minuten: 79,30 euro
No show
Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 50,– bij u in rekening te brengen, binnen 48 uur brengen wij daar de helft van bij u in rekening. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgvraagtypering
Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de behandelaar een vragenlijst in. Het resultaat daarvan wordt door de psycholoog meegenomen in het bepalen van het zorgvraagtype in de vorm van een code.  In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. 

Basis GGZ
Behandeling kan bij Visie alleen plaatsvinden in de Basis GGZ (BGGZ). Er wordt binnen de BGGZ uitgegaan van maximaal 12 consulten op jaarbasis.

Vergoeding
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.
De psychologen van Visie hebben alleen een contract met ENO/ Salland en haar labels afgesloten voor 2022. Zie hiervoor: https://visie-psychologie.nl/algemeen/gecontracteerde-verzekeraars/
Facturen worden maandelijks of per kwartaal verstuurd. Bent u verzekerd bij ENO/ Salland dan dient de behandelend psycholoog de factuur in.
Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? Dan dient u de factuur zelf bij de zorgverzekeraar in. Afhankelijk van de zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering! U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons. Let op, voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 euro of hoger). 

Zelfbetalers
Indien u dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

tot 2021

1) Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “gecontracteerde verzekeraars”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook wanneer u een zogenaamde ‘budgetpolis’ heeft afgesloten. Er gelden dan (soms) andere voorwaarden.
2) Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee Visie in 2021 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Product Prijs Tijd inclusief indirecte taken
kort €522,13 90-294 minuten
middel €885,01 295- 495 minuten
intensief €1434,96 496- 750 minuten
Chronisch €1380,49 750 minuten
Onvolledig behandeltraject €228,04 1-120 minuten
OVP consult (onverzekerd) €114,41 60 minuten 


Product kort, middel en intensief 
Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).

Na de intake wordt aan de hand van bepaalde criteria de zorgvraagzwaarte vastgesteld en met u besproken welk bovengenoemd product hierbij past.

Indien er geen contract tussen Visie en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt.
Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten. U betaalt maandelijks een voorschot, zodat u achteraf geen hoge rekening krijgt.

Behandelcomponent Contacttijd Indirecte tijd 
intake; dossier openen 45-60 min 30-45 min
consult kort 30 min 15 min
consult normaal 45 min 15 min
consult lang 60 min 15 min
dubbel consult 90 min 15 min
e-mailconsult 15 min
telefonisch consult 15 min 10 min

 

Onvolledig behandeltraject
Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor patiënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-IV classificatie) of voor patiënten bij wie al vroeg in de behandeling blijkt dat het patiëntenprofiel te zwaar is voor de Basis GGZ.

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Omzetplafond
Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.