Regelgeving GGZ

Zorgprestatiemodel
Het huidige bekostingsstelsel voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heet het ‘Zorgprestatiemodel’ genoemd.

In het Zorgprestatiemodel wordt per gesprek gefactureerd. Hierdoor zijn de kosten voor de client en behandelaar sneller inzichtelijk, omdat niet meer gewacht hoeft te worden met factureren tot het einde van het traject.

In het Zorgprestatiemodel wordt voor de vrijgevestigde setting onderscheid gemaakt tussen de volgende ‘zorgprestaties’:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Eigen risico
Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Zorgvraagtypering
Onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de verplichte zorgvraagtypering. Dit is een indeling van cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten en problemen. De bijbehorende code zal ook op de factuur vermeldt staan.

Hiervoor dient door de behandelaar, voorafgaand aan de behandeling, een vragenlijst te worden ingevuld. Op basis van de antwoorden bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. 

Tot 2021

Het verzekerd pakket
Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM 5), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Wij kunnen u met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem
In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit gepseudonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Verzekeraars verschillen in welke verwijzer ze toestaan: de huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Informeer dit bij uw verzekeraar als u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Zorgpakketten
Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een diagnose wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en geldt de verplichtingen van verwijsbrief. Waar de rekening naar toe gaat en hoeveel het u kost, hangt af van de contracten die Visie met verzekeraars heeft gesloten.

Contracten met verzekeraars
Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, tot een bepaald maximum,  rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaald. Uw verzekeraar zal dit verrekenen met uw eigen risico. U vindt de gecontracteerde verzekeraars voor 2021 hier

Als Visie geen contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Er is dan sprake van een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog, u ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben veel hogere restitutietarieven, waardoor u een grotere keuzevrijheid heeft.  Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden (meestal in de vorm van een PDF-file) over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven.  Graag uw speciale aandacht voor de zogenaamde ‘budgetpolis’. Hiervoor gelden (soms) aangepaste voorwaarden, die door de zorgverzekeraar aan u uitgelegd kunnen worden.