Verwijzen

VERWIJZEN
Alleen wanneer iemand een DSM 5 diagnose heeft wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen  door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij om:

  • specifieke fobieën
  • slaapstoornissen
  • seksuele functiestoornissen
  • aanpassingsstoornissen (surmenage)
  • werkgerelateerde stoornissen

Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Ook wanneer er ‘slechts’ sprake is van klachten en er (nog) geen sprake is van een stoornis DSM, worden de kosten niet door de verzekeraar vergoed. Vaak verwijzen huisartsen in die gevallen door naar hun praktijkondersteuner, deze zorg is voor cliënten gratis.

Eisen aan de verwijsbrief
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Bij de meeste zorgverzekeraars mogen huisartsen en ook andere artsen verwijzen, welke precies verschilt per verzekeraar. Cliënten kunnen dit nazien in hun polisvoorwaarden. Bij Menzis is alleen een huisartsverwijzing geldig (let op: dus ook een verwijzing door een medisch specialist is niet geldig).

De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft.  Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

  • de diagnose (classificatie DSM 5) die de arts vermoedt
  • de AGB-code van de verwijzer
  • de naam, het adres en de handtekening van de verwijzer (of een Zorgmailaanmelding)
  • de vermelding dat u verwijst voor Generalistische Basis GGZ

U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM 5 diagnose u vermoedt. Tot op heden kan de psycholoog de diagnose nog zelf vaststellen. Er zijn al diverse screeners in omloop of in ontwikkeling die op den duur naar verwachting verplicht gesteld zullen worden voor de verwijzing.

Zorgpakketten/Indicatiestelling
Afhankelijk van een aantal criteria komt iemand in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie gebeurt door de psycholoog. De zorgpakketten, Producten, zijn vergelijkbaar met DBC’s en bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging, dossiervorming, overleg, administratie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. Zie de prijslijst onder Kosten en Vergoeding. Wanneer er sprake is van een hoog risico (automutilatie, suïcide, ernstige verwaarlozing, geweld) en wanneer er sprake is van een hoge complexiteit (waarbij een multidisciplinaire setting is vereist), is een verwijzing naar de Specialistische GGZ op zijn plaats.

Contracten met verzekeraars
Een overzicht van gecontracteerde verzekeraars kunt u vinden onder het kopje ‘kosten en vergoeding’.

Zie voor meer informatie:
www. CVZ.nl  (College voor Zorgverzekeringen)
www. NZA.nl (Nederlandse Zorgautoriteit)
www. VWS.nl (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
www.invoeringbasisggz.nl