Aanleveren gegevens jeugdigen CBS

In de Jeugdwetgeving is de verplichting opgenomen voor jeugdhulpaanbieders om  beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).  Eens per half jaar worden we door het CBS verzocht om gegevens van de kinderen die we in behandeling hebben aan te leveren. Het gaat in dit geval om BSN; geboortejaar; geslacht; postcode; culturele achtergrond; type ingezette jeugdhulp; startdatum jeugdhulp; einddatum jeugdhulp; verwijzer; wijze van afsluiten jeugdhulp. M.a.w. het gaat niet om inhoudelijke informatie over de behandeling.

De genoemde gegevens worden door het CBS gebruikt om te verwerken tot statistieken en rapportages. Gemeenten en betrokken ministeries gebruiken deze gegevens van het CBS om hun beleid op af te stemmen t.a.v. preventie, jeugdhulp, de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en met betrekking tot het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Bovendien worden de gegevens gebruikt om te onderzoeken of de nieuwe jeugdwet ‘werkt’.

Aangezien het om een wettelijke bepaling gaat hebben we de verplichting om de informatie aan te leveren. Wij begrijpen van onze beroepsvereniging (bij wie we navraag hebben gedaan hierover) dat er formeel is vastgelegd dat allerlei privacygevoelige gegevens niet zomaar gebruikt kunnen worden voor andere doelen en niet verstrekt mogen worden op een wijze waardoor ze herleidbaar zijn tot individuele personen.

Vragen hierover kunt u stellen aan de psycholoog van uw kind of via het algemene mailadres van de praktijk (info@visie-psychologie.nl).